18 mrt 2005 16:00

Private veiligheid

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende vereenvoudiging van de wet (*) tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende vereenvoudiging van de wet (*) tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

De vereenvoudiging van de wet heeft als doel de ambtenaren die bevoegd zijn voor veiligheidsscreenings rechtstreeks toegang te verlenen tot het centrale strafregister. Dit voorstel vereenvoudigt ook het administratieve werk aanzienlijk. Volgens de wet moeten alle personen die in de private veiligheidssector willen werken, voldoen aan veiligheidsvoorwaarden. Onderzoek naar deze voorwaarden gebeurt door hiertoe bevoegde ambtenaren. Ze gaan na of de kandidaat banden heeft met criminele milieus, feiten heeft begaan die niet stroken met de beroepsdeontologie en geen strafrechterlijke veroordelingen heeft opgelopen. Men verwacht van de personen die in de private veiligheidssector tewerkgesteld zijn dat ze een onbevlekte reputatie hebben. Indien er gebeurtenissen uit het verleden tegen hen spreken, kan dit een belemmering vormen voor de uitoefening van hun functie. De kandidaten moeten voor het onderzoek een getuigschrift van goed gedrag en zeden voorleggen. Dit brengt heel wat problemen en administratieve rompslomp met zich mee. Op de administratie van Binnenlandse Zaken stromen jaarlijks 4000 aanvragen voor een attest binnen. Om de administratie te vereenvoudigen, en tevens 1 van de 12 vereenvoudigingsprojecten uit het Regeerakkoord te realiseren, krijgen de bevoegde personen rechtstreekse toegang tot het centrale strafregister. De privacy van de betrokken personen komt niet in het gedrang. Zo voorziet het voorontwerp dat de bevoegde ambtenaren aangeduid worden bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit. Ze moeten ook de informatie vernietigen nadat de beslissing definitief is geworden. Ten slotte komt het voorontwerp de controle op de veiligheidsvoorwaarden ten goede. De inspecteurs kunnen immers snel over de meest actuele informatie beschikken. Nu moeten ze vaak tevreden zijn met attesten die meerdere maanden oud zijn. (*) van 10 april 1990.