23 jul 2015 14:02

Procedure voor de aanvragen en de beroepen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Dienst Vreemdelingenzaken - tweede lezing

Op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de vreemdelingenwet inzake de aanvragen en beroepen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het voorontwerp van wet werd aangepast aan het advies van de Raad van State en wijzigt het volgende:

  • de louter schriftelijke procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  • de opeenvolgende aanvragen en de opeenvolgende beroepen in het kader van de artikelen 9bis en 9ter van de vreemdelingenwet, in het kader van een humanitaire verblijfsaanvraag

Vooreerst laat het voorontwerp de rechter bij vreemdelingenbetwistingen toe om de beroepen te onderzoeken via een louter schriftelijke procedure, zonder voorafgaandelijke aanwijzing door de kamervoorzitter. Door deze tussenstap van het aanstellen van de rechters af te schaffen, optimaliseert het voorontwerp de praktische organisatie van deze louter schriftelijke procedure.

Vervolgens bepaalt het voorontwerp dat de Dienst Vreemdelingenzaken voortaan nog enkel de meest recente aanvraag behandelt, met de meest recente gegevens, en dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen enkel het laatste beroep behandelt op basis van de meest recente gegevens. Het voorontwerp beoogt op die manier een efficiëntere afhandeling van de toevloed van herhaaldelijke aanvragen en opeenvolgende beroepen. In de praktijk blijkt immers dat vreemdelingen vaak al een nieuwe aanvraag indienen terwijl hun vorige aanvraag nog niet werd behandeld. Bovendien wachten de eisers vaak niet op de uitkomst van hun beroep en dienen, terwijl de procedure nog hangende is, een nieuw beroep in. Dit kluwen van aanvragen en beroepen leidt tot problemen met de rechtszekerheid en de continuïteit van openbare dienstverlening, die de administratie moet kunnen garanderen aan de rechtsonderhorigen en aan de maatschappij.