26 mei 2023 16:48

Procedure voor de medische evaluatie van de arbeidsgeschiktheid van overheidspersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de procedures ter evaluatie van de tijdelijke en definitieve arbeidsongeschiktheid van de statutaire personeelsleden van een groot deel van de publieke sector hervormen.

Het bestuur van de medische expertise (Medex) is bevoegd voor de evaluatie van de tijdelijke of definitieve arbeids(on)geschiktheid die kan leiden tot vroegtijdige oppensioenstelling van Belgisch overheidspersoneel. De ontwerpen hebben als doel de procedure van het medisch onderzoek voor de evaluatie van de arbeidsgeschiktheid te wijzigen.

Met het voorontwerp van wet wordt de wet van 17 februari 1849 inzake burgerlijke en kerkelijke pensioenen ingetrokken en vervangen. Het voorontwerp is vrij algemeen (kaderwet) en legt de basisprincipes vast, maar delegeert de procedure van het medisch onderzoek en de beroepsprocedure aan de Koning.

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft uitvoering aan de bepalingen van het voorontwerp van wet en stelt verschillende aanpassingen voor:

 • de kwaliteit en de voorbereiding van de expertises van Medex verbeteren
 • het toepassingsgebied verduidelijken
 • voorzien in de procedure en de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag bij het medisch expertisecentrum arbeidsgeschiktheid
 • de procedure voor het medisch onderzoek verbeteren en versoepelen door de arts niet-ambtenaar in eerste aanleg te verwijderen en te reaffecteren voor de arbitrageonderzoeken
 • de beroepsprocedure reorganiseren, die bestaat uit de fase van hoger beroep (bemiddeling) en het onderzoek voor de arbitrage-instantie indien tijdens de bemiddeling geen akkoord wordt bereikt
 • een specifieke rol en een specifiek statuut toekennen aan de arts-expert/scheidsrechter
 • de volgende zaken delegeren aan de minister van Volksgezondheid:
  • de uitwerking van een standaard aanvraagformulier, en dit om een overvloed aan eigen formulieren van elk bevoegd departement te vermijden
  • de uitwerking van een beroepsformulier

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten en de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot regeling van de medische evaluatie van de arbeidsgeschiktheid van de ambtenaren van sommige overheidsdiensten door het Bestuur van de medische expertise

Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de procedure voor de medische evaluatie van de arbeidsgeschiktheid van de ambtenaren van sommige overheidsdiensten door het Bestuur van de medische expertise