03 okt 2008 12:24

Producenten van kernenergie

Bijdrage van de elektriciteitsproducenten aan de begroting 2008

Bijdrage van de elektriciteitsproducenten aan de begroting 2008

De ministerraad keurde op voorstel van Klimaat en Energie Paul Magnette een voorontwerp van wet goed dat de inning van een bijdrage van 250 miljoen euro regelt ten laste van de producenten van kernenergie. Daartoe wordt de wet betreffende de voorzieningen angelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in de kerncentrales aangepast (*). Het voorontwerp verbetert ook de bevoegdheden van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas op het vlak van de vergaring van informatie.

Het voorontwerp draagt de kernprovisievennootschap (Synatom) op 250 miljoen euro aan de overheid te storten uit het fonds dat aangelegd werd voor de ontmanteling van kerncentrales. De producenten van kernenergie betalen het bedrag terug aan de kernprovisievennootschap naar rato van hun aandeel in de elektriciteitsproductie door kernsplitsing. Bovendien bepaalt het voorontwerp dat die verplichte bijdrage niet aan de eindverbruiker kan worden doorgerekend.

Daarom verbetert het voorontwerp de bevoegdheden van de Commissie voor het gas en de elektricteit, zodat de commissie inbreuken op de monitoring van geliberaliseerde activiteiten in de aardgas- en elektriciteitssector kan opsporen en onder andere de niet-doorrekening in de energiefactuur van de klanten kan controleren.

(*) wet van 11 april 2003.