16 nov 2004 11:00

Programmawet

De Ministerraad keurde in tweede lezing het voorontwerp van programmawet definitief goed.

De Ministerraad keurde in tweede lezing het voorontwerp van programmawet definitief goed.

Het voorontwerp van wet bevat meer dan 500 artikelen, die de uitvoering van de maatregelen uit de federale beleidsverklaring en het begrotingsconclaaf behandelen. Het heeft betrekking op 5 grote hoofdstukken: tewerkstelling, doelgerichte belastingverlagingen, vergroening van de fiscaliteit, verbetering van de sociale bescherming en administratieve vereenvoudiging. Morgen wordt het aan het Parlement voorgelegd. De meest in het oog springende maatregelen zijn: In het hoofdstuk werk: - de afschaffing van de stempelcontrole midden 2005. Dit werd mogelijk door de invoering van het nieuwe, verstrengde systeem van controle en begeleiding van werklozen dat vanaf 1 oktober in werking trad. - de invoering van de werkbonus: werknemers met lage lonen zullen vanaf 1 januari 2005 een toeslag op hun loon krijgen. - de invoering van een algemene machtiging van de regering om oneigenlijke vervroegde uittredingsstelsels die vandaag buiten het brugpensioen bestaan, daadwerkelijk aan te pakken. Dit zal gebeuren in functie van de resultaten van de eindeloopbaanconferentie. - de uitbreiding van het "ervaringsfonds" dat dient om oudere werknemers verder aan de slag te helpen. Het Fonds kan nu reeds 45-plussers helpen in plaats van 55-plussers zoals voorheen. In het hoofdstuk belastingverlagingen: - de invoering van een machtiging voor de regering om bij nieuwe, plotse en scherpe stijgingen van de petroleumprijs, de stijging af te remmen door de meerontvangsten inzake BTW om te zetten in een verlaging van de accijnzen; - de invoering van een vereenvoudigde aftrek voor de hypothecaire lasten. Nieuw daarbij is dat in de eerste jaren van de lening, wanneer de afbetalingen nog heel zwaar wegen op het gezinsbudget, het fiscaal voordeel een heel stuk groter kan zijn dan voorheen. De maatregel is een stimulans voor jonge gezinnen die willen bouwen, kopen of renoveren. - de verhoging van de fiscale vrijstelling voor vrijwilligers van brandweer en civiele bescherming op 1 januari 2005 van 1.830 naar 3.930 euro; In het hoofdstuk vergroening van de fiscaliteit: - de uitbreiding van de toepassing van biobrandstoffen naar verwarming; - de omschakeling van de berekeningsbasis van het vermogen naar de CO2-uitstoot van het voertuig voor de bijdrage die verschuldigd is op bedrijfswagens die ook voor persoonlijk gebruik dienen; - de invoering van de praktische mogelijkheid voor bedrijven om emissiekredieten te kopen en te verkopen om te voldoen aan de Kyotonormen; In het hoofdstuk verbetering sociale bescherming: De verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen wordt verder uitgevoerd. Het gaat hierbij ondermeer over een welvaartsaanpassing van de oudste pensioenen en de jaarlijkse verhoging van het minimumpensioen met gemiddeld 30 euro per maand. In het hoofdstuk administratieve vereenvoudiging: - de invoering van de elektronische communicatie in de officiële bekendmakingen en mededelingen van vennootschappen naar hun aandeelhouders; - de afschaffing van de verplichting om een ondernemersnummer aan te brengen op alle voertuigen voor commerciële actviteiten; - de vereenvoudiging van de wetgeving op giften aan vzw's; - de vereenvoudiging van de wetgeving op overheidsopdrachten voor FOD Defensie.