11 apr 2008 16:51

Protocol inzake belastingen in de Benelux

Wijziging van het aanvullend protocol moet grensoverschrijdende belastingfraude in de Benelux bestrijden

Wijziging van het aanvullend protocol moet grensoverschrijdende belastingfraude in de Benelux bestrijden

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht een voorontwerp van wet goedgekeurd dat instemt met het protocol tot wijziging van het aanvullend protocol inzake de belastingen * (Brussel, 17 april 2007).
 
De wijziging van het Aanvullend Protocol inzake de belastingen geeft de belastingadministraties van de landen van de Benelux een instrument dat aangepast is aan de huidige fraudepraktijken en waarmee ze de grensoverschrijdende belastingfraude kunnen bestrijden. 

De toepassing van de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling wordt uitgebreid. Zo kan het land waar de BTW is verschuldigd zich beroepen op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die partij is bij de transactie en die in een ander partnerland woont of is gevestigd, op basis van zijn eigen rechtsregels. Dat houdt in dat de twee andere partnerlanden de bepalingen van de hoofdelijke aansprakelijkheid erkennen die gelden waar de BTW is verschuldigd. 

Bovendien kan de persoon die hoofdelijk aan de BTW moet voldoen, in het land waar de belasting verschuldigd is de heffingsplicht van de belasting en de toepassing van de hoofdelijke aansprakelijkheid betwisten.
De hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling maakt geen onderscheid tussen natuurlijke en rechtspersonen.

(*gevoegd bij de overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux economische Unie, S' Gravenhage 29 april 1969).