30 jan 2015 12:38

Protocol tot wijziging van het verdrag met betrekking tot de Internationale Hydrografische Organisatie

De ministerraad hecht zijn goedkeuring aan het voorontwerp van wet houdende instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie*.

De Internationale Hydrografische Organisatie is een raadgevende en technische organisatie die ondersteuning levert voor de veiligheid van de scheepvaart en de bescherming van het mariene milieu, bij middel van:

  • de coördinatie van de activiteiten van nationale hydrografische diensten
  • het bevorderen van de grootst mogelijke uniformiteit in nautische (zee)kaarten en nautische documenten
  • het aanvaarden van betrouwbare en efficiënte methoden om hydrografische opnames uit te voeren en te beheren
  • de ontwikkeling van wetenschappen in het vakgebied van hydrografie en van technieken voor de beschrijvende oceanografie

Het protocol wijzigt vooral de organisatiestructuur en de doelstellingen van de Internationale Hydrografische Organisatie. Met de nieuwe structuur worden de technische en de organisatorische aspecten duidelijker van elkaar gescheiden en wordt een efficiëntere werking van de internationale organisatie nagestreefd.

Het protocol wordt eerstdaags aan het Parlement ter goedkeuring voorgelegd.

* aangenomen in Monaco op 14 april 2005