04 jun 2015 16:59

Protocol tussen België en Oostenrijk tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en belastingen naar het inkomen

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders keurt de ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol* tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oostenrijk, tot wijziging van de Overeenkomst** tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen.

Dit protocol wijzigt artikel 26 van de overeenkomst, dat betrekking heeft op de uitwisseling van inlichtingen inzake fiscale aangelegenheden. Het aldus gewijzigde artikel 26 laat uitdrukkelijk toe om bankgegevens uit te wisselen. De uitwisseling van inlichtingen met Oostenrijk wordt hierdoor aangepast aan de laatste versie van de overeenkomstige bepaling van het OESO-model van belastingverdrag. Dergelijke aanpassing kadert in een wereldwijd proces ter versterking van de internationale samenwerking in belastingzaken.

Het protocol wordt binnenkort aan de instemming van het federale Parlement voorgelegd.

Het protocol werd door de Interministeriële Conferentie 'Buitenlands Beleid' als een gemengd verdrag aangemerkt en moet derhalve ook aan de instemming van de parlementen van de gewesten en gemeenschappen worden voorgelegd.

* ondertekend te Brussel op 10 september 2009

** ondertekend te Wenen op 29 december 1971