23 mrt 2024 12:54

Protocolakkoord tussen de FOD BOSA en Fedasil inzake overheidsopdrachten

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akte van een ontwerp van protocolakkoord dat de samenwerking regelt tussen de Federale Overheidsdienst Beleid & Ondersteuning (FOD BOSA) en het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) inzake overheidsopdrachten.

In 2023 werd besloten om een operationele taskforce op te richten die als taak heeft om nieuwe tijdelijke plaatsen te zoeken en open te stellen om de piek in het aantal aankomsten van asielzoekers op te vangen. Er werden verschillende werkgroepen opgericht, waaronder een werkgroep overheidsopdrachten.

Uit de besprekingen van de werkgroep overheidsopdrachten bleek de noodzaak om de aankoopcapaciteit van Fedasil te versterken. Hiervoor zal de FOD BOSA overgaan tot de aanwerving van drie voltijdse werknemers die in eerste instantie voor Fedasil zullen werken en daarna voor gemeenschappelijke overeenkomsten in het kader van het federaal aankoopbeleid. De principes rond de tewerkstelling en financiering van deze drie werknemers werden opgenomen in een protocolakkoord. 

Daarnaast wordt ook ingezet op een verdere centralisering en versterking van het federaal model voor de plaatsing van gemeenschappelijke overeenkomsten. Er werd in dit kader gekozen voor een aanpak waarbij BOSA bij akkoord tussen de instellingen aankoopdiensten kan overnemen, mits er een budget- of personeelsoverdracht plaatsvindt. Naar analogie met de samenwerking BOSA/Fedasil zal voor elke nieuwe samenwerking een Service Level Agreement worden opgemaakt. De betrokken dienst blijft de leidende dienst voor deze overheidsopdrachten en staat in voor het formuleren van de behoeften op functioneel vlak.

De ministerraad nodigt de FOD BOSA dan ook uit om verdere stappen te zetten in de centralisering van de federale aankopen door waar nuttig en bij onderlinge overeenkomst partnerschappen op te zetten met de aankoopdiensten van federale instellingen.