13 mrt 2009 10:58

Prudentiële wetgeving

Beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector

Beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de Europese richtlijn 2007/44/EG (*) in Belgisch recht omzet. Die richtlijn schrijft voor dat alle lidstaten een identieke regeling van de beoordeling van kandidaat-verwervers moeten opnemen in de prudentiële wetgevingen voor verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, beleggingsondernemingen en kredietinstellingen.  

De richtlijn stemt de geldende prudentiële vereisten en de vereisten van een efficiënte effectenmarkt op elkaar af.

  • Hij beperkt het aantal drempels dat de wet kan opleggen waarboven of waaronder de aandeelhouder verplicht is de Commissie voor het Bank- en Assurantiewezen op de hoogte te brengen.
  • Hij bepaalt de regels voor de berekening van die drempels en definieert de gekwalificeerde deelneming.
  • Hij omkadert het prudentiële beoordelingsproces met nauwkeurige procedures en strikte termijnen.
  • Hij somt vijf criteria op op basis waarvan de bevoegde autoriteit de geschiktheid van de kandidaat-verwerver en de financiële soliditeit van de verwerving moet beoordelen.
  • Hij schrijft voor welke inlichtingen de kandidaat-verwervers van een gekwalificeerde deelneming of de aandeelhouders die hun gekwalificeerde deelneming wensen te vergroten moeten meedelen. 

(*)