19 dec 2020 06:48

Psychologisch welzijn van de gebruikers van de OCMW’s

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen.

Het ontwerp voorziet in de toekenning van een toelage van 10 miljoen euro aan de OCMW’s om ze aan te moedigen nieuwe acties uit te werken of reeds bestaande projecten te versterken om de banden tussen de samenleving en de betrokken personen in stand te houden en zich ervan te vergewissen dat de maatregelen op het vlak van volksgezondheid door iedereen gekend zijn. De toelageperiode loopt van 1 december 2020 tot en met 31 december 2021.

Er wordt ook voorzien in specifieke maatregelen in 2021 voor zelfstandigen die te kampen hebben met psychologische problemen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.