27 okt 2006 17:00

PWA en dienstencheques

Aanpassing van de verdeelsleutel voor de terugvordering van de lonen door de RVA

Aanpassing van de verdeelsleutel voor de terugvordering van de lonen door de RVA

De ministerraad paste de verdeelsleutel voor de terugvordering van de lonen door de RVA aan op voorstel van minister van Werk Peter Vanvelthoven. Sinds 1 maart 2004 zijn het niet meer de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) die de vraag naar huishoudelijke hulp beheren, maar wel het systeem van de dienstencheques. De PWA's kunnen echter wel een eigen dienstencheque-afdeling oprichten. Als een PWA een beambte inzet voor de dienstencheque-afdeling moet een deel van zijn loon terugvloeien naar de RVA. Het begrotingsconclaaf van 2005 had een objectieve verdeelsleutel vastgelegd, waarbij de terugvordering gelijk is aan de breuk tussen het aantal verkochte dienstencheques en het totale aantal verkochte PWA- en dienstencheques. De dienstencheques zijn zo'n succes dat tal van dienstencheque-afdelingen van PWA's nu bijkomend administratief personeel moeten aanwerven. Het ontwerp past de verdeelsleutel aan door bij de berekening van de terugvordering ook rekening te houden met het aantal personeelsleden dat door de PWA dienstencheque-afdeling aangeworven wordt. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 10 juni 1994 wijzigt tot uitvoering van de besluitwet van 28 december 1944, artikel 8, § 1 en § 6 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.