20 apr 2007 17:00

Raad van State

Procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De ministerraad stemde in met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelde over de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ontwerp werkt de procedureregels op basis van de wet op de hervorming van de Raad van State en de oprichting van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen verder uit en bepaalt wanneer sommige bepalingen van die wet in werking treden. De hoofdlijnen van de procedure die men moet volgen wanneer men een vordering tot schorsing en een verzoek tot nietigverklaring bij de Raad van State indient, zijn vastgelegd in de wet van 15 september 2006.