29 apr 2011 14:08

Raad van State

Bestuursrechtspraak Raad van State

Bestuursrechtspraak Raad van State

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de regeling van een rechtspleging voor de afdeling bestuurszaken van de Raad van State wijzigt (*).

De verjaringstermijn voor het beroep bij de Raad van State die zestig dagen bedraagt begint te lopen:

  • vanaf de kennisgeving van de verwerping van het verzoekschrift tot vergoeding die ingediend werd bij een administratieve overheid
  • vanaf de kennisgeving van de beslissing of de akte waarvan de nietigverklaring gevraagd werd bij de Raad van Stete

Indien de kennisgeving van de administratieve beslissing tot afwijzing van het verzoekschrift tot vergoeding of van de bestreden akte of beslissing gebeurt per aangetekende brief met ontvangstmelding, dan is de eerste dag van de verjaringstermijn (inbegrepen is in de termijn) die die volgt op de dag van ontvangst van de zending.

Indien de ontvanger de zending weigert, is de eerste dag van de verjaringstermijn die die volgt op de dag van de weigering van de zending 
( deze dag is inbegrepen in de termijn).

Indien de kennisgeving gebeurt per bij de post aangetekende brief zonder ontvangstmelding dan is de eerste dag van de verjaringstermijn de derde werkdag na de verzending van de brief. De geadresseerde van
de brief kan echter het bewijs leveren dat hij de brief op een andere dag ontvangen heeft. Deze derde of latere dag, naargelang het geval, is inbegrepen in de termijn.

De wijzigingen hebben als doel om een juridische dubbelzinnigheid weg te nemen.  

 (*) art. 74 van het kb van de Regent van 23 augustus 1948.