28 nov 2021 18:34

Raad van State: wijziging in de regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het besluit van de Regent tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het ontwerp past artikel 71 van het besluit van de Regent  tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan in het kader van het het FIRST-project. Dat FIRST-project beoogt de inning door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de aan de federale overheid verschuldigde sommen zo veel als mogelijk over te dragen aan de Algemene Administratie van de Inning en Invordering.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 71 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State