27 okt 2006 17:00

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Vastlegging van specifieke procedureregels voor de zaken die de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen behandelt

Vastlegging van specifieke procedureregels voor de zaken die de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen behandelt

De ministerraad legde de specifieke procedureregels vast die men moet hanteren bij de behandeling van een zaak voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De algemene regels zijn vastgelegd bij wet. (15 september 2006 - Hervorming Raad van State en oprichting Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) De ministerraad legt nu de uitwerking van de algemene regels vast: - hoe men de processtukken moet opsturen, - hoe men de termijnen berekent, - wat de regeling voor de tolken is, - hoe de zitting verloopt, - hoe men arresten redigeert, betekent, uitvoert en publiceert, - hoe men tussengeschillen behandelt, - welke bijzondere regels gelden voor de schorsing en voorlopige maatregelen, - hoe men de overgang van de bevoegdheden van de Vaste beroepscommissie naar de Raad van vreemdelingenbetwistingen regelt. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael legde het ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voor.