07 sep 2018 18:49

Rapportering handistreaming: stand van zaken

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een beperking Zuhal Demir akte van de rapportering over de stand van zaken van de opvolging van het federaal actieplan ‘handistreaming’.

Dit dossier geeft een stand van zaken van de door de ministerraad van 15 juli 2016 goedgekeurde voorstellen in het kader van handistreaming, waarbij per beleidsdomein minstens twee concrete voorstellen werden gedaan tot integratie van de handicapdimensie. Hieruit blijkt dat slechts voor een beperkt aantal maatregelen daadwerkelijk onderzocht werd wat de mogelijke impact van de maatregel voor personen met een handicap kan zijn en of er corrigerende maatregelen mogelijk zijn. Daarnaast blijkt dat het maatschappelijk middenveld, en in het bijzonder de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, slechts in een zeer beperkt aantal van de gevallen geconsulteerd werd.

Er wordt dan ook geconcludeerd dat de huidige methode van opvolging onvoldoende efficiënt is om te komen tot een effectieve toepassing van het handistreamingprincipe. Daarom worden de volgende opdrachten gegeven aan de staatssecretaris voor Personen met een beperking:

  • nagaan op welke wijze de automatische reflectie over de mogelijke impact van een beleidsmaatregel op het leven van personen met een handicap bevorderd kan worden, via welke methode deze mogelijke impact effectief gemeten en beoordeeld kan worden en hierover te rapporteren uiterlijk in maart 2019
  • reflecteren over de toepassing van de regelgevingsimpactanalyse, mogelijke verbeteringsvoorstellen in dit kader uitwerken en hierover rapporteren uiterlijk in mei 2019
  • reflecteren over hoe de bilaterale afstemming tussen de politieke aanspreekpunten en administratieve aanspreekpunten kan bevorderd worden
  • samen met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap bekijken hoe de raadpleging en de adviesverlening van de Raad aan de Ministers en Staatssecretarissen bij het uitwerken van beleidsmaatregelen op een efficiënte en effectieve wijze kan gebeuren