11 okt 2019 15:31

Recht op verlof voor erkende mantelzorgers in de publieke sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed over het recht op verlof voor erkende mantelzorgers in de publieke sector.

Het ontwerp kent het recht op het thematisch verlof voor mantelzorgers voor statutaire ambtenaren van de federale overheid en de autonome overheidsbedrijven toe. Een recht op onderbrekingsuitkeringen wordt toegekend voor dezelfde bedragen en volgens dezelfde voorwaarden en regelen als deze die van toepassing zijn voor het thematisch verlof medische bijstand.

Voor de statutairen van de gewesten en de gemeenschappen, past het ontwerp het koninklijk besluit van 7 mei 1999 over de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen aan. De bevoegde overheden moeten deze maatregelen op hun niveau nog van toepassing maken en het voorafgaandelijke akkoord van de federale ministerraad verkrijgen, zodat hun personeelsleden kunnen genieten van de onderbrekingsvergoedingen uitbetaald door de federale overheid.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Beheerscomité van de RVA, het Comité van overheidsbedrijven en het gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten. Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.