04 dec 2020 19:10

Rechtspleging bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot stucturele invoering van de schriftelijke behandeling bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het ontwerp beoogt de rechtspleging bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan te vullen met een structurele regeling om zaken af te handelen zonder openbare terechtzitting, tenzij een procespartij zich er tegen verzet en een openbare zitting wenst. De huidige gezondheidscrisis leert ons dat een permanente rechtsgrond hiervoor wenselijk is, niet enkel in het geval van uitzonderlijke omstandigheden maar ook als aanvullend beleidsinstrument om de werking van de Raad van State te optimaliseren.

Het ontwerp geeft uitvoering aan het regeerakkoord dat voorziet om procedures bij de Raad van State te herbekijken om de doorlooptijd ervan te verkorten en de rechtszekerheid te bevorderen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 26 en 84/1 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State