27 jan 2023 16:30

Regelgeving voor overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten van beperkte waarde op defensie- en veiligheidsgebied.

Overheidsopdrachten waarvan het geraamde bedrag lager is dan 30 000 euro excl. btw, worden verschillend behandeld naargelang het overheidsopdrachten in de klassieke en speciale sectoren of overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied betreft. In deze twee domeinen kan de aanbesteder geen gebruik maken van de flexibiliteit van de klassieke en speciale sectoren, namelijk van de mogelijkheid om zijn opdracht te plaatsen na eenvoudige raadpleging, indien mogelijk, van de voorwaarden van verschillende ondernemers, zonder dat om de indiening van offertes moet worden verzocht. Niettemin moet de aanbestedende entiteit het bewijs van die eenvoudige raadpleging leveren.

Doel van dit besluit is dus het koninklijk besluit van 23 januari 2012 te wijzigen om in de bepalingen betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied bij onderhandelingsprocedure, een onderscheid in te voeren. Enerzijds zijn er de opdrachten waarvan het bedrag gelijk is aan of hoger is dan 30 000 euro excl. btw, die nog steeds zouden worden geplaatst op basis van de huidige bepalingen van dit besluit, en anderzijds deze waarvan het bedrag lager is dan 30 000 euro excl. btw, die zouden worden geplaatst op basis van een vereenvoudigde procedure die vergelijkbaar is met die van de wetgeving overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Deze wijziging zou aanbestedende overheden en overheidsbedrijven die overheidsopdrachten van beperkte waarde op defensie- en veiligheidsgebied plaatsen, dezelfde flexibiliteit bieden als voor overheidsopdrachten in de klassieke en speciale sectoren, de plaatsingspraktijken uniformiseren en daarmee ook het risico op fouten verminderen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied