17 mei 2024 20:12

Regelgevingsimpactanalyse: actieplan, toepassing en aanpassingen

De ministerraad gaat, in het kader van de regelgevingsimpactanalyse (RIA), akkoord met een actieplan, het versterken van de toepassing van de RIA alsook met de aanpassing van het RIA-formulier.

Een impactanalyse van regelgeving is een voorafgaande evaluatie van de mogelijke gevolgen van ontwerpverordeningen op economisch, sociaal en milieugebied. Het gaat om het verzamelen van informatie van overheidsinstellingen en particuliere organisaties zodat empirisch onderbouwde beleidsvorming een essentieel onderdeel wordt van goed openbaar bestuur.

Op basis van de vaststellingen van verschillende stakeholders, zoals het Rekenhof, de federale overheidsdiensten, de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, het Verbond van Belgische Ondernemingen en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, werd een actieplan omtrent de RIA opgesteld. Dit actieplan is een compilatie van alle acties die de RIA effectiever kunnen maken en daardoor tot kwalitatief betere regelgeving kunnen leiden. De acties zijn onderverdeeld in vier assen: proces, inhoud, controle en beheer/promotie.

Verder wordt voorgesteld om de toepassing van de RIA te versterken door het principe van impactanalyse te verankeren in het opstellen van regelgeving, vanaf het begin van de regelgevings- of wetgevingsprocedure, en meer specifiek binnen de Werkgroep Beleidscoördinatie (IKW). Dit houdt in dat elk regeringslid de RIA, alsook de samenvattende pagina van de ontwerpen van wet, koninklijk besluit of ministerieel besluit die onder zijn bevoegdheid vallen en waarvoor de tussenkomst van de ministerraad vereist is, voorlegt aan de Werkgroep Beleidscoördinatie ter goedkeuring.

Daarnaast, om de analyse te vergemakkelijken, werd het RIA-formulier aangepast en goedgekeurd door het impactanalysecomité en werden verschillende hulpmiddelen aangepast, bijgewerkt en ontwikkeld. Zo zijn de thema's nu afgestemd op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), gekoppeld aan Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Tot slot werd beslist om vanaf 1 januari 2025 exclusief het online RIA-formulier en de samenvattende pagina te gebruiken. De ministerraad draagt het impactanalysecomité op om tegen september 2024 een voorstel te doen aan de staatssecretaris voor Digitalisering inzake de samenvattende pagina en het hieraan aangepaste RIA-formulier.