20 nov 2021 17:50

Regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed houdende de regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid.

Dit voorontwerp van wet voorziet in de opheffing van de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid en in de opheffing van het koninklijk besluit van 30 november 1983 houdende de vaststelling van de regels voor het bijhouden en bewaren van een aanwezigheidsregister in de diamantnijverheid. Het voorontwerp van wet werd uitgewerkt op vraag van de sociale partners binnen het paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Door de opheffing zal de sector van de diamantnijverheid, voor wat de regeling van de arbeidsduur betreft, voortaan onder het algemeen wettelijke kader van de Arbeidswet van 16 maart 1971 vallen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot opheffing van de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 november 1983 houdende vaststelling van de regels voor het bijhouden en bewaren van een aanwezigheidsregister in de diamantnijverheid