19 okt 2018 17:49

Regeling van de inschrijving van de verklaringen van anticipatieve inbreng in het centraal register van huwelijksovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de modaliteiten van de inschrijving van de verklaringen van anticipatieve inbreng in het centraal register van huwelijksovereenkomsten regelt.

De wet van 22 juli 2018 betreffende het huwelijksvermogensrecht heeft ervoor gezorgd dat partners die samen een onroerend goed verwerven de mogelijkheid hebben om in de akte van eigendomsverkrijging een verklaring van anticipatieve inbreng op te nemen. De notaris voor wie deze verklaring van anticipatieve inbreng wordt afgelegd, is verplicht deze in te schrijven in het centraal huwelijksovereenkomstenregister.

Dit ontwerp regelt de modaliteiten van de inschrijving van de verklaringen van anticipatieve inbreng in het centraal register van huwelijksovereenkomsten. Zij zullen ten laatste 15 dagen na de authentieke akte of de bewaarneming ingeschreven worden in het centraal register van huwelijksovereenkomsten door de notaris, waarbij onder andere de datum en de aard van de akte dienen vermeld te worden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de verklaring van anticipatieve inbreng