20 jul 2017 19:15

Regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, ook het gebruik door de politiediensten, regelt. 

Het voorontwerp bundelt twee ontwerpen die eerder door de ministerraad werden goedgekeurd. De teksten werden sinds eerste lezing echter aangevuld met nieuwe bepalingen, die aldus voor de eerste maal worden voorgelegd aan de ministerraad. 

Het hoofdstuk betreffende de wijziging van de camerawet heeft als doel bepaalde twijfels op te heffen met betrekking tot de toepassing van sommige bepalingen van de camerawet of antwoord te bieden op bepaalde vragen die in praktijk waren gerezen (definities, toepassingsgebied van de wet, mobiele toezichtscamera’s, intelligente toezichtscamera’s, …).. Het is eveneens de bedoeling de wet aan te passen aan de wijzigingen die zijn opgetreden op Europees niveau en op het vlak van de wetgeving inzake de private veiligheid.

Het hoofdstuk betreffende de wijziging van de wet op het politieambt, om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, werkt een eigen regime uit voor het cameragebruik. Daardoor kan de politie maximaal gebruik maken van ondersteunende technologische middelen binnen een duidelijk afgebakend kader. 

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en tot wijziging van de wet op het politieambt, om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen