20 mrt 2008 18:19

Regeringsverklaring

Ministerraad heeft regeringverklaring goedgekeurd

Ministerraad heeft regeringverklaring goedgekeurd

Mijnheer de voorzitter,
Dames en heren, leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,

Zoals aangekondigd in de federale regeringsverklaring van 21 december 2007, treedt vandaag een nieuwe regeringsploeg aan. Een regering die de volle verantwoordelijkheid op zich neemt om ons land te besturen, met krachtig beleid en doeltreffende maatregelen. Wij willen dat doen in samenwerking met dit parlement, in afstemming met de Gemeenschappen en de Gewesten, en in overleg met de sociale partners en de maatschappelijke organisaties.

Sta mij toe dat ik eerst de overgangsregering dank voor de inspanningen van de voorbije maanden en voor de resultaten die zij bereikt heeft. Ik bedank Josly Piette voor zijn beschikbaarheid op een voor hem onverwacht ogenblik, en voor zijn inzet als minister van Werk.

Wie bereid is mee het beleid te bepalen en politieke verantwoordelijkheid te dragen, verdient waardering. Dat geldt zeker voor Guy Verhofstadt, die sinds de zomer van 1999 het mandaat van eerste minister heeft bekleed. Zoals zijn voorgangers – ik noem onder anderen Jean-Luc Dehaene, Wilfried Martens, Leo Tindemans, Gaston Eyskens, Achiel Van Acker en Paul-Henri Spaak – heeft hij er op zijn manier en in zijn eigen stijl invulling aan gegeven. Ik ben – zo hoop ik – de tolk van velen wanneer ik zeg: bedankt, Guy Verhofstadt!

Mijnheer de voorzitter,
Dames en heren,

Bij de verkiezingen van 10 juni 2007 ging het om belangrijke zorgen van de mensen.
De zorg van de ondernemer om zijn bedrijf verder te laten groeien in de internationale concurrentieslag.
De zorg van de arbeider, de bediende en de ambtenaar voor een goede job.
De zorg van de werknemer en de gepensioneerde de maand rond te komen met zijn loon of zijn pensioen.
De zorg van vaders en moeders om hun tijd beter te kunnen verdelen over werk, kinderen, familie en zichzelf.
De zorg veilig op straat te kunnen komen, en te zien dat misdrijven bestraft worden.
De zorg dat ook onze kinderen en kleinkinderen schone lucht kunnen inademen.
De zorg de rekening van arts en ziekenhuis te kunnen betalen.
Op deze zorgen en bekommernissen wil deze regering een antwoord geven.

In de verkiezingsuitslag van 10 juni sprak ook het verlangen naar doelmatiger beleid en beter bestuur. De voorbije maanden zijn we geen enkele vraag uit de weg gegaan. Tijdens de onderhandelingen drongen we door tot de diepste vezels en de gevoeligste zenuwen van ons staatsbestel. Het waren geen verloren maanden. Ze hebben immers duidelijk gemaakt dat er nieuw evenwicht nodig is tussen de Gemeenschappen, de Gewesten en de federale staat. Ze hebben duidelijk gemaakt dat er nieuwe staatshervorming nodig is. Een staatshervorming waar iedereen in dit land – Vlamingen, Walen, Brusselaars en Duitstaligen – beter van wordt.


In de Senaat is een voorstel van bijzondere wet ingediend dat meer samenhang brengt in de bevoegdheidsverdeling en de werking van de federatie efficiënter maakt. Het is ondertekend door verschillende fracties, zowel van de meerderheid als van de oppositie, en is gebaseerd op de werkzaamheden van de Raad van Wijzen. De regering wil dat belangrijke werk voortzetten. Tegen half juli zullen wij een tweede ontwerp van bijzondere wet indienen dat dezelfde doelstellingen nastreeft. Zo werken wij stap voor stap aan de noodzakelijke hervorming van ons land.

Mijnheer de voorzitter,
Dames en heren,

Vertrouwen kan je niet afkondigen, vertrouwen moet je verdienen. De regering wil daarom het vertrouwen van de mensen in de politiek versterken. Niet met mooie woorden en loze beloftes, maar met haalbare plannen en herkenbare daden. Dat is wat de mensen, de bedrijven, de verenigingen van ons verwachten.
Daarom zullen wij concrete maatregelen nemen om ons economisch draagvlak te verstevigen en onze sociale bescherming te versterken. Daarom zullen wij investeren in kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg, en in een gezond leefmilieu. Daarom zullen wij de veiligheid van de burgers verzekeren en de dienstverlening van de overheid verbeteren.

Mijnheer de voorzitter,
Dames en heren,

Deze regering vertrekt zonder de sterke rugwind van hoge economische groei. Bovendien zitten we in budgettair laagwater. Niet alles zal kunnen, en zeker niet alles tegelijk. Maar hoe dan ook: wij schrijven Solidariteit met een hoofdletter. De weg die wij willen volgen, is de weg die leidt naar het gezond maken van de overheidsfinanciën, het versterken van ons sociaaleconomisch model en het investeren in de toekomst.

Voor dit jaar is een begroting ingediend die de staatsrekening in evenwicht houdt. Wij zullen alles in het werk stellen om vanaf volgend jaar de staatsrekening te laten sluiten met een overschot – een overschot dat van jaar tot jaar groter wordt, en in 2011 bijna 4 miljard euro moet bedragen. Met dat doel zal de regering de uitgaven strikt beheersen en een billijk evenwicht verzekeren tussen die uitgavenbeheersing en de ontwikkeling van de inkomsten. Een begrotingsoverschot is een voorwaarde om onze gezondheidszorg en onze pensioenen te kunnen blijven betalen, niet alleen voor deze generatie, maar ook voor de komende generaties. Onze opdracht is het, dat waar te maken.

Om onze gezondheidszorg en onze pensioenen betaalbaar te houden, is het ook nodig dat meer mensen werken. Onze bedrijven zullen, volgens het Planbureau, tijdens deze legislatuur bij ongewijzigd beleid 150.000 mensen meer aan werk helpen. De regering zal samen met de Gewesten en in overleg met de sociale partners een strategie uitwerken voor de verdere vernieuwing van ons economisch weefsel, de modernisering van de arbeidsmarkt en een bijkomende vermindering van de arbeidskosten. Dat moet het de ondernemingen mogelijk maken om, bovenop die 150.000, enkele tienduizenden banen meer te creëren.

Mijnheer de voorzitter,
Dames en heren,

Wij willen een regering zijn die de koopkracht versterkt. Iedereen voelt immers dat het leven duurder wordt.
Wij zullen het deel van het inkomen waarop geen belasting moet worden betaald, de zogenaamde belastingvrije som, optrekken. Samen met een bijkomende stap naar een beperking van het aantal tussenliggende belastingschalen, zullen de mensen daardoor meer overhouden – eerst en vooral de mensen met een laag en middeninkomen. De regering zal de prijsontwikkeling nauwgezet opvolgen, en indien nodig maatregelen nemen. Wij zullen de kinderbijslag laten stijgen met de welvaart. De schoolpremie wordt tegen het einde van de legislatuur omgezet in dubbele kinderbijslag voor de maand augustus.
Wij maken bijkomende middelen vrij voor de koppeling van de pensioenen aan de welvaart en om de laagste en oudste pensioenen te verhogen. Wij verminderen ook het verschil tussen het loon van een werknemer en het bedrag dat hij krijgt wanneer hij met pensioen gaat. De solidariteitsbijdrage op de pensioenen wordt verder afgebouwd; we beginnen met de laagste pensioenen op 1 juli. Senioren die een rustpensioen genieten en 65 jaar zijn geworden, zullen meer mogen werken. Overigens zal de regering aan een Nationale Conferentie vragen een hervorming en versterking van ons pensioenstelsel voor te bereiden.

Wij willen een regering zijn die mensen (be)loont die werken en ondernemen.
Het zijn onze ondernemers die arbeidsplaatsen tot stand brengen. De overheid moet hen daarin stimuleren en steunen. Dat willen wij doen door de loonkosten te beheersen en door de inspanningen voor vorming te verbeteren. De regering zal de voorstellen van de sociale partners uitvoeren inzake de vermindering van de werkgeversbijdragen voor lage lonen, de versterking van de bestaande maatregelen voor nacht- en ploegenarbeid en overuren, en de verhoging van het minimumloon. We geven bijkomende financiële ondersteuning voor onderzoekers.
Kleine en middelgrote ondernemingen zijn essentiële dragers van onze economische groei. Vandaar dat er een actieplan komt om de oprichting van nieuwe KMO’s en de groei van de bestaande te bevorderen. Jongeren die een eigen zaak beginnen, mogen op onze steun rekenen.
Ook werken moet lonen. Werknemers zullen door de verhoging van de belastingvrije som aan het eind van de maand netto meer in de hand krijgen. Ook de verhoging van het beroepskostenforfait – de zogenaamde jobkorting – zal de belastingdruk verlichten voor wie werkt. De regering zal de loonkloof tussen vrouwen en mannen verder verkleinen, zodat ze op termijn helemaal verdwijnt.

Wij willen een regering zijn die werkzoekenden betere kansen geeft op de arbeidsmarkt en hen ertoe aanzet om ze te grijpen. Werk is immers de beste maatregel om iemand uit de armoede te halen en een inkomen te bezorgen.
Wij zullen werkzoekenden beter begeleiden en hun mobiliteitsmogelijkheden verhogen, maar ook hun zoekgedrag strikter opvolgen. De regering wil overleggen met de sociale partners over de uitbreiding van het toepassingsgebied van het activeringsbeleid, onder meer in functie van de leeftijd. Het stelsel van de banenplannen wordt eenvoudiger en doorzichtiger.
De verhoging van de uitkering tijdens de eerste maanden zal de financiële schok van het werkloos worden verlichten; de vermindering van de uitkering naarmate de werkloosheidsduur toeneemt, moet aanzetten zo snel mogelijk een nieuwe job aan te nemen. Aan de Nationale Arbeidsraad worden daarover voorstellen gevraagd. Het toepassingsgebied van het dienstenchequestelsel willen wij verruimen. Voor jongeren, vrouwen, allochtonen, oudere werknemers en personen met een handicap zal de toegang tot de arbeidsmarkt gemakkelijker gemaakt worden.

Wij willen een regering zijn die mensen helpt die getroffen worden door ziekte of tegenslag. Niemand kiest er immers voor ziek te zijn, niemand vraagt om tegenslag.
Daarom zullen wij de tweejaarlijkse aanpassing van de uitkeringen aan de welvaart behouden en versterken. De minimumuitkeringen bij invaliditeit en de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid zullen wij verhogen. Parallel daaraan worden inspanningen gedaan om de inkomenssituatie te verbeteren van de gezinnen waarvan twee personen een invaliditeitsuitkering ontvangen. In overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen zal de regering een plan uitwerken om een handicap met zware zorgbevoevendheid beter ten laste te nemen en dat het mogelijk maakt in dag- en opvangcentra en in kortverblijven meer plaatsen voor te behouden voor deze mensen. Wij heffen de zogenaamde prijs van de liefde op, door voor de integratietegemoetkoming niet langer rekening te houden met het inkomen van de partner van een persoon met een handicap.

Wij willen een regering zijn die hoogstaande gezondheidszorg betaalbaar houdt. Gezondheid is immers een kostbaar goed.
Voor geen enkele patiënt mag het persoonlijke aandeel in de ziektekostenrekening nog toenemen; waar dat nodig is, moet het integendeel dalen. Het remgeld voor de goedkoopste geneesmiddelen zullen wij verlagen. In onze gezondheidszorg zullen wij bijzondere aandacht hebben voor kankerpatiënten, chronisch zieken, ernstig zieke kinderen en mensen met een uiterst zeldzaam ziektebeeld.
Zorgverstrekkers verdienen respect. De regering zal de centrale positie van de huisarts verder versterken en ondersteunen. Het beroep van verpleegkundige moet aantrekkelijker worden gemaakt. In overleg met de Gemeenschappen ontwikkelen wij een sociaal en fiscaal statuut voor mensen die een familielid verzorgen.

Wij willen een regering zijn die gezinnen ondersteunt. Van vaders en moeders met kinderen wordt immers veel gevraagd en veel verwacht.
Ik heb al verwezen naar maatregelen om de koopkracht te versterken, onder meer door de gezinsbijslag welvaartvast te maken. Daarnaast willen wij het ouderschapsverlof en het adoptieverlof sterker en toegankelijker maken, en het bevallingsverlof aanpassen. De invoering van een loopbaanrekening, waarover met de sociale partners zal worden gesproken, kan mensen in staat stellen hun gezins- en beroepsleven beter op elkaar af te stemmen. Met hetzelfde doel zullen wij met de sociale partners overleggen over een soepeler invulling van de 38-urenweek, zelfs tot op jaarbasis.
Omdat elk kind gelijk is, zal de regering het kinderbijslagstelsel voor zelfstandigen nog meer gelijkschakelen met dat van werknemers. Voor gezinnen met een kind met een handicap wordt de belastingaftrek verhoogd en de verhoogde gezinsbijslag uitgebreid.
Wij stellen de Dienst voor Alimentatievorderingen voor meer eenoudergezinnen open en verhogen het bedrag van de tegemoetkomingen.

Wij willen een regering zijn die investeert in een gezond leefmilieu. De klimaatverandering roept immers heel wat vragen op.
Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zetten wij in op meer hernieuwbare energie, energiezuinige gebouwen en energiebesparende renovatiewerken. Op die manier kunnen, in een alliantie tussen milieu en werk, trouwens heel wat nieuwe, groene banen gecreëerd worden. Biobrandstof tanken aan de pomp zullen wij verder aanmoedigen. Bij de omschakeling van fossiele op ‘groene’ energie zullen wij ervoor zorgen dat de stroomvoorziening gewaarborgd is. De regering zal een sociaal energiebeleid voeren dat het iedereen mogelijk maakt zijn rekening te betalen en zijn verbruik te beheersen.
Met een vergroening van het belastingbeleid willen wij burgers en bedrijven aansporen milieuvriendelijker te leven en te produceren. Wij verhogen de fiscale aftrekbaarheid voor energiebesparende investeringen. Bedrijven zullen hun energiebesparende investeringen versneld of degressief kunnen afschrijven. De aankoop van wagens die aan de strengste milieunormen voldoen en de plaatsing van een roetfilter moedigen wij fiscaal aan.
De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kan ook door het autogebruik af te remmen en door te investeren in nieuwe treinen en innovatieve spoorprojecten, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Wij willen een regering zijn die de veiligheid van de mensen beter verzekert. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een samenleving waarin mensen zich vrij en verbonden voelen.
Ook overlast en kleine criminaliteit zullen centraal staan in het veiligheidsbeleid van deze regering. Ernstige misdrijven met soms blind geweld worden door steeds maar jongere daders gepleegd. Daarom zullen wij van de aanpassing van de Jeugdbeschermingswet aan het recente arrest van het Grondwettelijk Hof gebruik maken om andere aanpassingen te onderzoeken. Het geïntegreerd drugsbeleid wordt verder versterkt: producenten, trafikanten, groothandelaars en verkopers worden hard aangepakt.
De politie krijgt meer agenten en meer ruimte om zich toe te leggen op haar basistaken, waaronder de wijkwerking. De politie- en inlichtingendiensten zullen wij bijzondere instrumenten geven in hun strijd tegen het internationale terrorisme.
Nu alle burgers van dit land de positieve resultaten zien van de politiehervorming, moet de hervorming van het gerecht worden voortgezet. Met informatisering en beheersverantwoordelijkheid willen wij de gerechtelijke achterstand verminderen. Zo kunnen binnen een redelijke termijn conflicten beslecht en misdrijven bestraft worden. De straffen die de rechter oplegt moeten worden uitgevoerd. Wij zullen daarom nieuwe gevangenissen bouwen, het elektronisch toezicht uitbreiden en het systeem van alternatieve straffen organiseren op ons hele grondgebied. Bij zeer ernstige misdrijven zal de rechter kunnen bepalen welk deel van de gevangenisstraf hoe dan ook moet worden uitgezeten. Dat geeft zekerheid aan de veroordeelde en is een teken van respect voor het slachtoffer.

Wij willen een regering zijn die zorgvuldig omgaat met het geld van de belastingbetaler.
Wij zullen er nauwgezet op toezien dat de fiscus alle burgers en bedrijven gelijk behandelt. Al even nauwgezet zullen wij erop toezien dat iedereen die recht heeft op een sociale uitkering, gelijk behandeld wordt. Wij zullen erop letten dat de belastingwetgeving en de sociale wetgeving eenvormig worden toegepast. De heffing van belastingen en sociale bijdragen enerzijds, en de toekenning van uitkeringen anderzijds moeten in heel het land op een gelijke wijze gebeuren. Fiscale en sociale fraude zullen wij krachtig bestrijden.

Wij willen een regering zijn die de verscheidenheid in onze samenleving tot haar recht laat komen.
In een open en verdraagzaam land als het onze, is er plaats voor mensen met een verschillende culturele achtergrond. Openheid en verdraagzaamheid kunnen niet zonder gedeelde waarden en duidelijke afspraken. Geen rechten zonder plichten.
Wie tot Belg genaturaliseerd wil worden, moet vijf jaar onafgebroken en wettelijk in ons land wonen en aantonen dat hij of zij bereid is zich te integreren. De nieuwe asielwet zullen wij correct uitvoeren. Wie geen verblijfsrecht krijgt, wordt het land uitgezet – vrijwillig en begeleid als het kan, met humane dwang als het moet.
Vreemdelingen die vóór 31 maart 2007 duurzaam in ons land waren en uitzicht hebben op werk of een zelfstandige activiteit, kunnen uitzonderlijk een arbeidsvergunning en verblijfsrecht verkrijgen. Die maatregel sluit aan bij de economische migratie waarvoor wij op korte termijn de mogelijkheid willen openen.
De criteria voor regularisatie op individuele basis worden verduidelijkt. Het gaat in het bijzonder om asielzoekers die verwikkeld zijn in een langdurige procedure en om vreemdelingen die een duurzame lokale verankering in ons land kunnen aantonen.

Ten slotte, willen wij een regering zijn die zich verantwoordelijk weet voor de internationale gemeenschap en die solidair is met het Zuiden.
Ons land zal een actief buitenlands beleid voeren, dat ingebed is in een Europees en multilateraal kader. De regering zal de trein trekken van de versterking en verdieping van de Europese Unie. Wij zullen ons actief inzetten voor vrede en internationale veiligheid, ook op het terrein zelf. Wij blijven ons inspannen voor een duurzaam herstel van rust en vrede in het Grote Merengebied in Centraal-Afrika.
Zoals uit de begroting van 2008 blijkt, houden wij vast aan onze gezamenlijke doelstelling tegen 2010 eindelijk 0,7% van ons nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking te besteden.

Mijnheer de voorzitter,
Dames en heren,

Deze regering heeft concrete ambities, maar ze is zich ook bewust van haar beperkingen. Wij durven onze nek uitsteken, ook al stellen wij ons daardoor kwetsbaar op.
Wij staan open voor ideeën en suggesties die ons worden aangereikt vanuit de samenleving, door de coalitiefracties en door de oppositie. Elk constructief voorstel zullen wij op zijn waarde en zijn haalbaarheid beoordelen, binnen de krijtlijnen van ons beleidsprogramma en de begrotingsruimte. Ik dank alvast die oppositiefracties, die samen met de regering en de coalitiefracties bereid zijn om mee te werken aan de verdere staatshervorming.
Mijnheer de voorzitter,
Dames en heren,

België is en blijft een land waar het goed is om te wonen en dat veel heeft om trots op te zijn. Een land met een hoge levensstandaard en een benijdenswaardige levenskwaliteit. Een land met een fijnmazig netwerk van collectieve voorzieningen en een stevige sociale bescherming. Een land van mensen met ontzettend veel talenten, met werkkracht en met ondernemingszin. Een land dat kan terugkijken op een rijk verleden en kan hopen op een bloeiende toekomst – als het maar bereid is te veranderen.
Het is de opdracht van de politiek zaken in beweging te brengen en verandering te sturen. Dát wil ik samen met de collega’s van deze regering doen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat er een betere toekomst is voor iedereen, als we de moed hebben daar samen naar te streven, daar samen en solidair voor te werken, daar samen voor te strijden. Dan wordt wat onmogelijk lijkt, mogelijk.

Als regeringsploeg willen wij ons daar voor inzetten, met het regeerakkoord dat u op uw bank hebt gevonden. De doelstellingen en hoofdlijnen ervan heb ik in vogelvlucht voorgesteld. Ze worden de komende maanden nader uitgewerkt en tegen de begrotingscontrole van juni vertaald in een voorafbeelding van de begroting van 2009 en de volgende jaren. We zullen dat doen met de nodige voorzichtigheid om budgettaire avonturen te vermijden.
Ik kijk uit naar het debat dat wij zaterdag over ons beleidsprogramma zullen hebben. Voor dat programma en voor ons engagement vragen wij uw vertrouwen.