19 apr 2024 20:19

Regie der Gebouwen: handleiding klantenrelaties

De ministerraad heeft op vrijdag 19 april op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, de nieuwe handleiding voor klantenrelaties van de Regie der Gebouwen goedgekeurd. Deze treedt in werking op 1 juli 2024 en vormt een belangrijke stap in het streven van de regering naar een moderner en beter beheer van overheidsgebouwen. Volgens de klantenhandleiding worden onder meer de kosten van werkzaamheden als gevolg van slecht onderhoud doorgerekend aan de gebruiker: een directe manier om respect voor overheidsgebouwen aan te moedigen.

Deze handleiding vervangt het administratief reglement dat in 2011 werd bijgewerkt, evenals de bijakte voor penitentiaire instellingen en gerechtsgebouwen. Ze introduceert ook een nieuwe aanpak om het beheer van onze overheidsgebouwen te optimaliseren.

De voornaamste wijzigingen zijn:

  • de bijwerking en verduidelijking van de rechten en plichten van de Regie der Gebouwen en haar klanten, met bijzondere nadruk op de relatie tussen de beide partijen en de te volgen procedures bij het ter beschikking stellen van werkoppervlakken
  • de klant meer verantwoordelijk stellen in geval van niet-naleving of het niet nakomen van zijn verplichtingen, vooral met betrekking tot het onderhoud van de faciliteiten
  • een zorgvuldiger beheer van de aan de klanten toevertrouwde faciliteiten bevorderen om het gebruik van publieke middelen te rationaliseren

Vanuit deze invalshoek zal de Regie der Gebouwen op termijn meer technische ondersteuning bieden aan haar klanten, onder meer wat betreft de bezettingsnorm en het behoefteprogramma, de huisvestingsovereenkomsten per gebouw en het duidelijke onderscheid in verantwoordelijkheden tussen de Regie en de klant tijdens de levensduur van het gebouw.

De ministerraad vraagt de Regie der Gebouwen ook om tijdens de begrotingsopmaak 2025 een spending review-voorstel te presenteren en een facility-taskforce met haar klanten op te richten, om te werken aan een meer geïntegreerde huisvestingsaanpak voor de federale overheidsdiensten tegen de volgende herziening van de handleiding.