20 okt 2022 14:41

Regie der Gebouwen: raamovereenkomst voor asbestinventarisaties van het federale erfgoed

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de aanstelling van gespecialiseerde dienstverleners voor de uitvoering en het onderhoud van asbestinventarissen voor alle gebouwen die de Regie der Gebouwen beheert.

Het koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest verplicht elke werkgever om voor elk lokaal dat hij in gebruik heeft een asbestinventaris op te stellen en de bijbehorende beheersprogramma's te hebben, en deze ten minste jaarlijks bij te werken.

Om haar federale en gewestelijke verplichtingen na te komen en de bescherming en het welzijn van de ambtenaren te verzekeren, is de oprichting van een bijgewerkte, betrouwbare en toegankelijke gegevensbank met asbestinventarissen van cruciaal belang. In dit kader stelt de Regie der Gebouwen voor om een overheidsopdracht te lanceren voor het aanstellen van studiebureaus voor de uitvoering van inspecties en de opstelling van asbestinventarissen voor alle gebouwen die de Regie beheert. Dezelfde deskundigen zullen ingeschakeld worden voor de bijwerking van de asbestinventarissen, op kosten van de bezettende diensten.

Concreet gaat het om een raamovereenkomst voor een periode van vier jaar (2023-2026), waarbij de Regie der Gebouwen optreedt als aankoopcentrale. De opdracht zal worden geplaatst via een open procedure.

De ministerraad machtigt de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen om deze overheidsopdracht uit te schrijven.