29 okt 2021 21:09

Registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken..

Het ontwerp beoogt uitvoering te geven aan hoofdstuk 8 van de wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, dat de spreidingsregels met betrekking tot apotheken, zoals opgenomen in de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, wijzigt. De vernieuwde spreidingsregels moedigen fusies tussen apotheken aan en beogen tegelijkertijd een meer evenwichtige dekking van apotheken over het grondgebied. Daarnaast wordt de administratieve procedure voor het overplaatsen van een apotheek vereenvoudigd en objectiever en transparanter gemaakt. Er wordt een voorafgaande inspectie voor nieuwe apotheekvestigingsplaatsen ingevoerd, alsook de mogelijkheid om bepaalde activiteiten in een niet-aangrenzend perceel uit te oefenen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven