21 dec 2007 10:59

Registratie van aannemers

Regeling van de registratie van aannemers - tweede lezing

Regeling van de registratie van aannemers - tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de registratie als aannemer regelt. Het ontwerp schrijft de  voorwaarden voor waaraan de aannemer moet voldoen om zich te kunnen registreren. Verder behandelt het ontwerp de wijze waarop hij of zij dat dient te doen en de mededelingsplicht die hij moet vervullen. Komen ook aan bod: de opdrachten van de registratiecommissie en de wijze waarop die commissie de registratie kan schrappen. 

Een derde luik behandelt het gebruik en de recuperatie van de gestorte bedragen van de inkomstenbelastingen en de bedragen voor de sociale zekerheid. Het ontwerp voorziet ook in de mogelijkheid om een vermindering van de boete te bekomendie werd opgelegd wegens niet betaling van belastingen. Ten slotte behandelt het ontwerp de verplichting om werken aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid te melden.

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat art. 400, 401, 403, 404 en 406 van het WIB 92 uitvoert en art. 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.