06 okt 2017 16:21

Registratie van de aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en van minister van KMO Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed rond de registratie van aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten. 

Het voorontwerp van wet beoogt de omzetting van bepaalde artikels van de Europese richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. De lidstaten moeten immers van de bevoegde autoriteiten eisen dat ze de vergunning of registratie van de aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten weigeren wanneer ze niet overtuigd zijn van de bekwaamheid en de betrouwbaarheid van de personen die de ondernemingen effectief besturen of van de uiteindelijke begunstigden.

Deze aanbieders zijn inderdaad meldingsplichtige entiteiten onderworpen aan de bovengenoemde richtlijn, net zoals de kredietinstellingen en de verschillende gereglementeerde beroepen. Deze onderwerping houdt in dat deze aanbieders onderworpen zijn aan het geheel van verplichtingen opgelegd door de richtlijn, met name de identificatie van hun cliënten en van verdachte handelingen. Gezien de rol die ze moeten spelen in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld is het noodzakelijk dat men te maken heeft met betrouwbare en geïdentificeerde partners. Deze aanbieders onderwerpen aan een registratie om ze te laten bijdragen aan de strijd tegen het witwassen laat bovendien toe tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de Financiële Actiegroep (FAG), waarvan België lid is.

Het voorontwerp van wet heeft als doel het registreren van aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten die nog niet onderworpen zijn aan de antiwitwaswetgeving in een andere hoedanigheid.

Wordt beschouwd als aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten, op basis van deze wet, elke natuurlijke of rechtspersoon, die beroepsmatig een van de volgende diensten aan derden aanbiedt:

  • deelnemen aan de aan- of verkoop van aandelen van een vennootschap met uitzondering van deze van een beursgenoteerde vennootschap
  • een maatschappelijke zetel verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke juridische constructie
  • een bedrijfs-, administratief of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke juridische constructie

Elke aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten die onder de wet valt en die  ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, zal zich daarna voorafgaandelijk aan de uitoefening van zijn activiteit moeten laten registreren bij de FOD Economie. Om die registratie te krijgen, zal hij moeten voldoen aan de voorwaarden van betrouwbaarheid vastgelegd in de wet. De aanbieders die ook domiciliediensten aanbieden, zullen daarnaast moeten aantonen dat de lokalen die ze aan de gedomicilieerde onderneming aanbieden van aard zijn om haar werking te verzekeren.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.