22 jan 2021 16:18

Reglement van de Nationale Bank van België over de prudentiële vereisten inzake vastgoedrisico’s

De ministerraad keurt op voorstel van minister Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het Reglement van de Nationale Bank van België over aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België.

Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt het Reglement van 22 december 2020 van de Nationale Bank van België (NBB) goed te keuren, dat gebaseerd is op Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.

Het Reglement van de NBB voorziet erin om de macroprudentiële maatregel, die een verhoging van de risicowegingen voor risicoposities op de Belgische residentiële vastgoedmarkt oplegt, met een jaar te verlengen. De verlenging van die maatregel is nodig om de nog steeds grote vastgoedrisico’s op de bankbalansen te blijven afdekken.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.