11 feb 2022 16:50

Reglement van de Nationale Bank van België over de prudentiële vereisten inzake vastgoedrisico’s

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de prudentiële vereisten inzake vastgoedrisico’s, opgelegd door de Nationale Bank van België (NBB).

Wat de risico's in verband met portefeuilles van hypothecaire leningen betreft, verplicht de NBB de banken sinds 2013 om een deel van hun kapitaal opzij te zetten om te garanderen dat ze in staat zijn een eventuele schok op de vastgoedmarkt op te vangen. De laatste jaren werd de invoering, aanpassing of uitbreiding van deze maatregel geformaliseerd in NBB-reglementen, telkens goedgekeurd door een nieuw koninklijk besluit.

In 2022 wil de NBB deze maatregel opnieuw verlengen, maar deze keer met behulp van een instrument dat onlangs aan artikel 133 van Europese Richtlijn 2013/36/EU is toegevoegd. Concreet heeft de overgang naar een nieuw rechtsinstrument geen gevolgen voor het bedrag van de aan de sector opgelegde kapitaalreserve, die in het verleden reeds is opgebouwd en nu dus wordt gehandhaafd. Zoals in het verleden vereist de invoering van het nieuwe instrument echter de goedkeuring bij koninklijk besluit van een nieuw reglement van de NBB.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 26 oktober 2021 tot oplegging van een tier 1-kernkapitaalbuffer voor het systeemrisico dat verbonden is aan blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen ten aanzien van natuurlijke personen, die gedekt zijn door in België gelegen niet-zakelijk onroerend goed