26 okt 2007 11:00

Reglementering van overheidsopdrachten

Wijziging van de reglementering van de overheidsopdrachten

Wijziging van de reglementering van de overheidsopdrachten

De ministerraad besliste de reglementering van de overheidsopdrachten te wijzigen, zonder te wachten op de uitvoeringsbesluiten van de wetten van 15 en 16 juni 2006 die de reglementering van overheidsopdrachten grondig hervormen. De reden hiervoor is dat de verplichte bepalingen van de Europese richtlijnen op korte termijn moeten worden omgezet. (2004/17/EG en 2004/18/EG) Het ontwerp van koninklijk besluit dat eerste minister Guy Verhofstadt voorstelde, wijzigt de wet op de overheidsopdrachten en de aanneming van werken, leveringen en diensten, en de uitvoeringsbesluiten van die wet. (wet van 24 december 1993) De wijzigingen in de wet geven de koning de mogelijkheid om de maatregelen te nemen die nodig zijn om de verplichte Europese bepalingen om te zetten. De overige wijzigingen hebben te maken met: - de toestand van de privaatrechtelijke universitaire instellingen, - de vrijstelling die geldt op de opdrachten die gegund worden aan een verbonden of gemeenschappelijke onderneming in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, - de definitie van de bijzondere of uitsluitende rechten die in diezelfde sectoren aan privé-ondernemingen zijn toegekend, - het stelsel dat wordt toegepast wanneer de opdracht betrekking heeft op verschillende werkzaamheden, - de vrijstelling voor de spraaktelefonie-, telex-, radiotelefonie-, semafoon- en satellietdiensten die wordt geschrapt. De wijzigingen in het kb van 8 januari 1996 gelden voor de opdrachten met Europese bekendmaking, ze omvatten: - vier nieuwe gevallen van uitsluiting van deelname aan opdrachten, - de mogelijkheid om de technische en beroepsbekwaamheid van de concurrenten te beoordelen op basis van know-how, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid, - de mogelijkheid om voor de opdrachten voor werken en leveringen overeenstemming te eisen met bepaalde kwaliteitsnormen zoals bij opdrachten voor diensten, - de mogelijkheid om voor de opdrachten voor werken of diensten eisen op te leggen inzake milieubeheermaatregelen en -systemen, - nieuwe definities voor de technische specificaties, de norm, de Europese technische goedkeuring, de gemeenschappelijke technische specificaties en het technisch referentiekader, - een nieuwe benadering van de technische specificaties door verwijzing naar normen, functionele eisen of prestatie-eisen. De wijzigingen in de besluiten van 10 januari 1996 en 18 juni 1996 behandelen dezelfde bepalingen als die in bovenstaande paragraaf.