13 dec 2019 14:48

Reizen naar het buitenland: breng geen fruit, groenten of planten mee via uw bagage en help het ontstaan van plantenziekten in België te voorkomen! Nieuwe EU-regels voor de plantengezondheid

Op 14 december 2019 treedt de nieuwe Europese Plantengezondheidsverordening (EU) 2016/2031 in werking. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), bundelen in België hun krachten om het grote publiek te sensibiliseren en de bewustwording over het belang van de gezondheid van planten te vergroten.

 

Poster transport airports plant FR

 

Op 14 december 2019 treedt de nieuwe Europese Plantengezondheidsverordening (EU) 2016/2031 in werking. Door de almaar groeiende internationale handel, toegenomen reizigersverkeer en effecten van de klimaatverandering wordt de gezondheid van onze planten in toenemende mate bedreigd. Planten vormen nochtans de hoeksteen van de voedselketen en zijn eveneens een belangrijk onderdeel van de omgeving en het landschap waarin we leven. Uitbraken van nieuwe plantenziekten en -plagen kunnen dus destructieve gevolgen hebben op de voedselzekerheid, de land- en bosbouw, de economie en onze levenskwaliteit.

De bedreigingen voor de plantengezondheid blijven vaak onopgemerkt. Zo kan een plant die uit het buitenland wordt meegebracht, een ziekte of plaag  (virussen, bacteriën, schimmels, insecten, etc,…) bevatten die in Europese landen aanzienlijke schade aan planten, plantaardige producten en andere materialen kan veroorzaken. De beste manier om onze planten te beschermen is de insleep van deze ziekten en plagen voorkomen.

Het vernieuwde wettelijk kader focust dan ook in de eerste plaats op preventie van het binnenkomen en de bewaking van het grondgebied om aanwezigheid van nieuwe ziekten of plagen snel op te sporen en zo de kans op uitroeiing te vergroten. De nieuwe Europese wetgeving legt daarnaast meer verantwoordelijkheden bij de ondernemingen, maar ook bij de burger.

Een nieuwe plantenwet, wat zijn de gevolgen voor burgers?

  • Reizigers die vanuit landen die geen lid zijn van de EU (derde landen) de Europese Unie binnenkomen, mogen geen planten (inbegrepen vruchten, groenten, zaden, snijbloemen, …) meebrengen in de EU tenzij ze vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat uitgereikt door de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong. De enige uitzondering hierop zijn momenteel de volgende vruchten die wel vrij mogen binnenkomen: ananas, kokosnoot, doerian, banaan en dadels. Informatie over het bekomen van een fytosanitair certificaat in een derde land kan via het IPPC contactpunt van het derde land gevraagd worden (https://www.ippc.int/countries/all/contactpoints). Indien je geen fytosanitair certificaat van het land van oorsprong hebt, kunnen deze planten bij aankomst in beslag worden genomen en worden vernietigd.
  • Planten die verkocht worden via e-commerce (webshops, …) moeten voorzien zijn van een plantenpaspoort.

Wat zijn de voornaamste veranderingen ?

  • nieuwe indeling van schadelijke organismen waarbij prioriteit wordt gegeven aan de organismen die de grootste bedreiging vormen voor de EU;
  • verstrenging van de invoereisen in de EU door onder andere:
    • een  invoerverbod voor meer dan 35 nieuwe plantengenera en -soorten omwille van het verhoogde risico op de insleep van plaagorganismen;
    • de uitbreiding van de verplichting voor het fytosanitair certificaat tot nagenoeg alle ingevoerde planten (waaronder ook vruchten, groenten, bloemen, …. gerekend worden);
  • verstrenging van de regels voor het verkeer van planten binnen de EU (uitbreiding plantenpaspoortplicht, harmonisering model plantenpaspoort).

Aan de professionelen wordt gevraagd om contact op te nemen met het FAVV via hun lokale controle-eenheid.

Sensibilisering van het publiek

De Europese overheden, waaronder in België de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), bundelen hun krachten om de bescherming van de planten op alle niveaus te versterken en het grote publiek bewust te maken van het belang van de gezondheid van planten.

Meer informatie

Website Europese Commissie

Website FAVV

Website FOD