23 jan 2009 10:10

Relanceplan

Minnelijke invordering van schulden door deurwaarders

Minnelijke invordering van schulden door deurwaarders

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Jean-Marc Delizée en minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet van 20 december 2002 over de minnelijke invordering van schulden van de consument wijzigt op het vlak van de inning van niet-voorziene of niet-wettelijk toegestane bedragen.

De wijziging van de wet verduidelijkt dat advocaten, ministeriële ambtenaren en gerechtelijke mandatarissen bij de minnelijke invordering van schulden geen bezoldiging of vergoeding aan de consument mogen vragen. Het gaat  om gerechtsdeurwaarders die niet optreden als ministerieel en openbaar ambtenaar, maar als mandataris van hun klant, en over bedragen die niet voorzien zijn in de overeenkomst in geval van het niet-naleven van de verbintenissen. 

De maatregel heeft als doel een einde te maken aan het sneeuwbaleffect waardoor de hoofdschuld van de schuldenaar steeds groter wordt door de kosten die gerechtsdeurwaarders eisen. Door het herhaaldelijk invorderen van schulden van mensen die niet in staat zijn ze terug te betalen, ontstaan toestanden waarbij de schuldvordering soms tot 3 à 4 maal groter wordt dan de oorspronkelijke schuld. De maatregel voert het Federaal plan armoedebestrijding uit dat de ministerraad op 4 juli 2008 heeft goedgekeurd en sluit aan op het relanceplan.