22 feb 2008 19:30

Relaties tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

Aanwijzing van de voorzitters en de ondervoorzitters in de sectorcomités

Aanwijzing van de voorzitters en de ondervoorzitters in de sectorcomités

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het voorzitterschap en eventueel het ondervoorzitterschap aanwijst van de sectorcomités waartoe de federale overheidsdiensten behoren. Het ontwerp is een voorstel van eerste minister Guy Verhofstadt en minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte.

In die sectorcomités vindt het overleg plaats met de vakbonden die het overheidspersoneel vertgenwoordigen. Het ontwerp over de aanwijzing past de verdeling van de bevoegheden van de ministers in de huidige regering toe.

 De ministerraad keurde het ontwerp van kb goed dat:

  • art 19, tweede lid, van het kb van 28 september 1984 uitvoert. Dat kb voert de wet van 19 december 1974 uit die de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel regelt.