09 mei 2008 15:45

Rentenfonds

Afstemming van de onderzoeksbevoegdheden van het Rentefonds op die van de CBFA

Afstemming van de onderzoeksbevoegdheden van het Rentefonds op die van de CBFA

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de besluitwet die het Rentefonds opricht, wijzigt (wet 18 mei 1954). Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders stemt de onderzoeksbevoedheden die het Rentenfonds heeft af op die van de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA). Het koninklijk besluit van 20 december 2007 had het toepassingsgebied van de activiteiten van het Rentenfonds aangepast aan de nieuwe marktstructuur die sinds de MiFID-richtlijn ontstond. Het fonds voert voortaan zijn controle uit op de lineaire obligaties, gesplitste effecten en schatkistcertificaten onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de CBFA. 

Het Rentenfonds is een instelling van openbaar nut waarvan de verbintenissen gewaarborgd zijn door de Belgische Staat. Zijn opdrachten hebben betrekking op de secundaire markten van de effecten van de Belgische overheidsschuld.

*richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten.