16 mrt 2007 16:00

Representatieve steekproef van sociaal verzekerden

Gebruik van de representatieve steekproef van sociaal verzekerden van het Intermutualistisch Agentschap

Gebruik van de representatieve steekproef van sociaal verzekerden van het Intermutualistisch Agentschap

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de representatieve steekproef van sociaal verzekerden. (art. 278 programmawet van 24 december 2002) Het gaat om een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. Artikel 278 van de programmawet machtigt het Intermutualistisch Agentschap een steekproef van sociaal verzekerden samen te stellen. Die steekproef - met sociale gegevens van persoonlijke aard - wordt ter beschikking gesteld van een aantal overheidsinstellingen zoals het het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, de FOD Volksgezondheid, de FOD Sociale Zekerheid en het Federaal Planbureau, zodat ze die gegevens kunnen gebruiken in het kader van hun opdrachten. De steekproef is bedoeld als een cruciaal beleidsinstrument in het kader van de uitgavenbeheersing voor de overheidsinstellingen die betrokken zijn bij het beheer en de studie van de gezondheidszorg in België. Het ontwerp van koninklijk besluit concretiseert het gebruik dat de aangewezen overheidsinstellingen van de steekproef kunnen maken en specificeert een aantal veiligheidsmaatregelen die men moet nemen om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft een gunstig advies uitgebracht.