20 jul 2006 17:00

Retributie apothekers

Wijziging van de retributie voor apothekers

Wijziging van de retributie voor apothekers

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte nam een initiatief om de retributie, die apothekers aan het RIZIV betalen, in het kader van de begroting voor de gezondheidszorg 2006 te wijzigen. Het voorstel voert een automatisch mechanisme uit dat het percentage van de retributie die de apotheker tijdens een jaar betaalt, corrigeert in functie van het negatief of positief saldo van het vorige jaar. Voor de retributie van juli tot december 2006 wordt het percentage op 0% vastgelegd. De geraamde retributie ligt lager dan het bedrag dat niet verschuldigd is wegens een correctie ten opzichte van 2005. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed. Het wijzigt het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17 en artikel 165 laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.