02 jun 2017 18:25

Retributies voor taken aan de gewesten toevertrouwd door het FAVV in het kader van fytosanitaire controles

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributies wijzigt met betrekking tot de taken die zijn toevertrouwd aan de gewesten in het kader van de fytosanitaire controles op aardappelpootgoed en zaaizaden.

Het actualiseren van de bedragen moet de gewesten toelaten om een groter deel van de opgelopen kosten voor de controletaken te dekken. Deze controles worden uitgevoerd op vraag van de operatoren in het kader van de aflevering van plantenpaspoorten en worden door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) gedelegeerd aan de gewesten. De bedragen aangerekend voor fytosanitaire controles in het kader van het afleveren van het plantenpaspoort zijn als volgt verhoogd:

  • indien alle controles worden uitgevoerd: + 7,46 euro/ha (45,5 euro i.p.v. 38,04 euro)
  • indien enkel de veldkeuringen worden uitgevoerd : + 4,43 euro/ha (27,05 euro i.p.v. 22,62 euro)
  • indien enkel de bemonstering van grond voor Globodera wordt uitgevoerd : + 3,25 euro/ha (19,68 euro i.p.v. 16,45 euro)

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen