13 mei 2016 17:41

Retributievrijstelling voor buitenlandse studenten en onderzoekers met beurs - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vrijstelling van een retributie voor buitenlandse studenten en onderzoekers die over een studie- of onderzoeksbeurs beschikken.

Het ontwerp van koninklijk besluit, dat aan de Raad van State voor advies werd voorgelegd, heeft tot doel om studenten en onderzoekers vrij te stellen van de betaling van een retributie die de kosten en de behandeling van hun verblijfsaanvraag moet dekken. De studenten en onderzoekers moeten wel over een beurs beschikken die geheel of gedeeltelijk wordt toegekend door de Belgische overheden, de door de Belgische overheden georganiseerde, erkende of gesubsidieerde instellingen voor hoger onderwijs, de internationale organisaties waarvan België lid is en de stichtingen van openbaar nut.

De studenten en onderzoekers moeten bij het indienen van een verblijfsaanvraag aantonen dat ze over een beurs beschikken van een van de erkende instellingen of organisaties. Dit bewijs kan worden geleverd door het voorleggen van het standaardmodel van attest dat op de website van de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken terug te vinden is.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot vrijstelling van de beursstudenten en -onderzoekers van de retributie