25 mrt 2016 15:00

Rijgeschiktheidsnormen voor bestuurders die aan slaapapneu lijden

Op voorstel van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant gaat de ministerraad akkoord met het voorleggen aan het Overlegcomité van een ontwerp van koninklijk besluit dat de Europese richtlijn 2014/85, die de rijgeschiktheidsnormen wijzigt voor bestuurders die aan slaapapneu lijden, in Belgisch recht omzet. Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Overlegcomité om een akkoord te vinden met de Gewesten. 

Het ontwerp wijzigt bijlage 6 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 over het rijbewijs waarin de minimumnormen over de fysieke en psychologische rijgeschiktheid zijn beschreven. Het ontwerp zet de Europese richtlijn om en voorziet dat bestuurders of kandidaat-bestuurders met een matig of ernstig slaapapneusyndroom niet rijgeschikt worden geacht. Ze kunnen evenwel rijgeschikt verklaard worden wanneer zij een succesvolle behandeling volgden, mits een adequate medische opvolging en ze de therapie trouw volgen.

Het ontwerp wordt op de agenda van het Overlegcomité van 18 april 2016 ingeschreven. Bij gebrek aan een akkoord neemt de federale ministerraad de uiteindelijke beslissing.

Ontwerp van koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2014/85/EU van de Commissie van 1 juli 2014 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs