24 jun 2016 14:25

Samenstelling en werking van de Commissie Binnenvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de samenstelling en de werking van de Commissie Binnenvaart.

Het ontwerp van koninklijk besluit bevat de samenstelling van de Commissie Binnenvaart. De Commissie is samengesteld uit een voorzitter, zonder stemrecht, en twaalf leden waarvan:

  • zes de beroepsorganisaties van ondernemers van goederenvervoer over de binnenwateren vertegenwoordigen
  • vier de organisaties die de ondernemingen, opdrachtgevers van vervoer over de binnenwateren, vertegenwoordigen
  • twee de organisaties van tussenpersonen in het goederenvervoer over de binnenwateren vertegenwoordigen

Elke groep is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de Nederlandse en de Franse taalrol. De Commissie wordt voorgezeten door de directeur-generaal van het directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit of door een door hem aangewezen ambtenaar. Verder neemt een vertegenwoordiger van de minister belast met de economie deel aan de vergaderingen met raadgevende stem.

Het ontwerp maakt ook duidelijk dat de Commissie hoofdzakelijk een adviserende bevoegdheid heeft. Ze zal hetzij unanieme, hetzij verdeelde adviezen verstrekken aan de minister of aan de om advies of bemiddeling verzoekende partijen. Bij het vaststellen van indicatoren van de kostprijs, waar de Commissie wel beslissingen kan treffen, moeten de indicatoren een draagvlak hebben bij de verschillende betrokken partijen.

Ten slotte heft het ontwerp het koninklijk besluit van 20 juli 1998 over de invoering van de vrije bevrachting en de vrije prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren op.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt aan de gewestregeringen en voor advies aan de Raad van State voorgelegd.