23 mrt 2024 12:54

Samenstelling, taken en organisatie federale taskforce "Energie – Klimaat"

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi en minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling, de taken en de organisatie van de federale taskforce "Energie – Klimaat" vastlegt.

De Taskforce is samengesteld uit vertegenwoordigers van de bevoegde federale en programmatorische overheidsdiensten, federale instellingen van openbaar nut of overheidsbedrijven, en is verantwoordelijk voor:

  • het voorbereiden, het herzien en het actualiseren van de federale bijdrage aan het geïntegreerde Nationaal Energie- en Klimaatplan
  • het coördineren, raadplegen en ondersteunen van de ontwikkeling, implementatie, monitoring en evaluatie van de effecten van beleidslijnen en -maatregelen inzake klimaat en energie die een impact hebben op het klimaat.

Daarnaast dragen de leden van de taskforce ook bij tot de voorbereiding van de technische analyse en de impactanalyse van bijkomende of versterkte beleidslijnen en maatregelen die onder hun bevoegdheid vallen.

In uitvoering van de verplichtingen van de EU Governanceverordening is de taskforce ook verantwoordelijk voor het raadplegen van alle belanghebbenden op een transparante manier bij het opstellen en actualiseren van de federale bijdrage aan het Nationaal Energie– en Klimaatplan. De Taskforce zal bijdragen bij de organisatie en opvolging van de consultatieprocessen van de belanghebbenden en de klimaat- en energiedialoog op verschillende niveaus, met inbegrip van de organisatie van klimaattafels.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.