13 mrt 2020 19:36

Samenwerking tussen de nationale autoriteiten verantwoordelijk voor handhaving van de wetgeving over consumentenbescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Nathalie Muylle een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van economisch recht wijzigt om de Europese verordening over de samenwerking tussen de nationale autoriteiten verantwoordelijk voor handhaving van de wetgeving over consumentenbescherming uit te voeren.

De Europese verordening over de samenwerking tussen de nationale autoriteiten verantwoordelijk voor handhaving van de wetgeving over consumentenbescherming is in werking getreden op 17 januari 2020. Ze vereist de uitbreiding en aanpassing van de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de controleagenten belast met de bescherming van consumenten. Het huidige sanctieregime moet ook grondig herzien worden.

De consumentenbeschermingsautoriteiten moeten onder meer beschikken over de bevoegdheid om financiële stromen op te sporen en te volgen en de bevoegdheid om testaankopen te doen met gebruik van een fictieve identiteit (‘mystery shopping’). Daarnaast worden de handhavingsbevoegdheden van deze autoriteiten uitgebreid. Deze handhavingsbevoegdheden omvatten de mogelijkheid om tijdelijke maatregelen te nemen om ernstige schade voor de collectieve belangen van consumenten te voorkomen, zoals het (tijdelijk) ontoegankelijk maken van websites en het publiceren van zogenaamde grijze lijsten van ondernemingen die de wetgeving niet respecteren. De consumentenbeschermingsautoriteiten moeten tevens over de bevoegdheid beschikken om te onderhandelen over toezeggingen tot beëindiging van de inbreuk en/of tot herstel.

Ten slotte dienen de consumentenbeschermingsautoriteiten de bevoegdheid te hebben om sancties op te leggen. Naast de strafrechtelijke handhaving en de mogelijkheid tot het voorstellen van een transactie (administratieve minnelijke schikking), voorziet het voorontwerp een mogelijkheid om administratieve geldboetes op te leggen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en van andere wetten voor wat de uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de  Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreft