04 nov 2011 11:22

Samenwerkingsakkoord

Samenwerkingsakkoord over de regulering van chemische stoffen

Samenwerkingsakkoord over de regulering van chemische stoffen

Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette legde de ministerraad een voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord over de registratie, de beoordeling, de autorisatie en de beperking inzake chemische stoffen (REACH).

Met dit samenwerkingsakkoord verbinden de federal staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich ertoe om een geïntegreerd controlebeleid uit te werken van chemische stoffen tijdens de hele levenscyclus vanaf de fabricage of invoer tot de datum van gebruik. Het akkoord creëert drie permanente overlegorganen op het gebied van REACH.

  • een REACH-comité met leden aangeduid door de federale en gewestelijke overheden
  • een wetenschappelijk REACH-comité met leden aangeduid door de federale minister bevoegd voor Volksgezondheid en Leefmilieu
  • een nationaal REACH-forum met leden aangeduid door de respectieve federale en gewestelijke overheden

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed en legt het aan de Raad van State voor.