20 okt 2016 13:37

Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en de beheersing van de introductie en de verspreiding van invasieve uitheemse soorten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de preventie en de beheersing van de introductie en de verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

Dit samenwerkingsakkoord sluit aan op de toepassing van de Europese verordening* betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.  Van de 12.000 uitheemse soorten die men aantreft binnen de Europese Unie, schat men dat er ongeveer 1200 een probleem vormen omdat ze een negatieve impact hebben op de biodiversiteit, de menselijke gezondheid en de economie. Het toepassingsgebied van de verordening is zeer breed en heeft betrekking op de landsoorten, mariene soorten, estuariene soorten en zoetwatersoorten die al dan niet opzettelijk worden geïntroduceerd in de Europese Unie via een menselijke tussenkomst.

De meeste bepalingen van de verordening vereisen een gecoördineerde uitvoering op Belgisch vlak, die nodig is om de samenhang te verzekeren maar ook de doeltreffendheid van de uitvoering van de maatregelen voorgeschreven door de verordening. De Interministeriële Conferentie voor Leefmilieu heeft het ontwerp van samenwerkingsakkoord op 6 juli 2016 goedgekeurd. Om de coördinatietaken te vervullen zoals voorzien in het samenwerkingsakkoord, worden drie nieuwe instanties opgericht:

  • een Nationaal Comité voor de invasieve uitheemse soorten
  • een Nationaal Wetenschappelijke Raad voor de invasieve uitheemse soorten 
  • een Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat voor de invasieve uitheemse soorten

Het voorontwerp wordt op de agenda geplaatst van het Overlegcomité en wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

* Verordening (EU) nr.1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014