08 sep 2017 14:18

Samenwerkingsakkoord betreffende de toelatingen tot arbeid en de verblijfsvergunningen

Op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft de ministerraad het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de drie gewesten en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten goedgekeurd.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord beoogt de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2011/98/EU betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven.

In de Belgische context is de omzetting van deze richtlijn een complexe taak, gelet op de bevoegdheidsverdeling tussen de deelgebieden en de federale overheid wat de buitenlandse werknemers betreft.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord beantwoordt aan de volgende doelstellingen:

  • de invoering van een gecombineerde aanvraagprocedure die leidt tot de afgifte, in het kader van een gecombineerde administratieve akte, van een gecombineerde titel die tegelijkertijd het verblijf en het werk toestaat, “gecombineerde vergunning” genoemd, en die een onderdaan van een derde land toestaat om legaal op het Belgisch grondgebied te verblijven om er te werken
  • de afgifte van een verblijfstitel die een vermelding bevat met betrekking tot de toegang tot de arbeidsmarkt voor alle onderdanen van derde landen die voor andere doeleinden dan werk komen en die in het bezit zijn van een verblijfstitel

Het akkoord voorziet ook in een systeem voor samenwerking of informatie-uitwisseling tussen de verschillende bevoegde overheden die betrokken zijn bij de inspecties en de controles op de naleving van de wetgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en hun verblijf.
De ministerraad heeft verder het voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord goedgekeurd. Dit zal worden voorgelegd aan het volgende Overlegcomité.