04 apr 2014 19:55

Samenwerkingsakkoord Dakloosheid

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed inzake dakloosheid en thuisloosheid. 

Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord, voorzien in het regeerakkoord, wordt gesloten tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het bepaalt de rol en de verantwoordelijkheid van elk bestuursniveau in het kader van de strijd tegen dak- en thuisloosheid. Het ontwerp werd ontwikkeld met de volgende visie: 

  • de noodzaak om de bevoegdheden van eenieder af te bakenen en in kaart te brengen
  • het voorzien van een structureel overleg tussen alle partners
  • de basis leggen om tot een betere afstemming van het beleid terzake te komen 
  • komen tot een meer gecoördineerde en nauwe samenwerking  

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord voorziet eveneens een concrete samenwerking op het vlak van winteropvang van daklozen. Het wordt overgemaakt aan het Overlegcomité.