08 sep 2023 17:24

Samenwerkingsakkoord inzake beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten: vaststelling gewestelijke retributies

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat, in het kader van het samenwerkingsakkoord inzake de verdeling van opdrachten voor de toepassing van de beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, de retributies voor de taken van de gewesten vastlegt. Daarnaast wordt ook een voorontwerp van wet goedgekeurd ter instemming met het samenwerkingsakkoord.

Op 5 januari 2021 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de ministers van Landbouw van de federale staat en de gewesten om de opdrachten rond de toepassing van de beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten te verdelen. De federale staat en de gewesten zijn hierbij overeengekomen om bepaalde taken aan elkaar toe te vertrouwen om zo de werklast van alle bevoegde entiteiten afzonderlijk en tezamen te verlagen. Verder wordt ook een centralisatie van zowel informatie als taken beoogd.

Deze delegatie van taken heeft echter ook een financiële impact. Om die reden werd een ontwerp van koninklijk besluit opgesteld waarin de federale staat bepaalt welke bedragen de gewesten kunnen innen voor de aan hen gedelegeerde taken. Het ontwerp gaat in werking op 1 januari 2024.

Via het voorontwerp van wet stemt de federale wetgever in met dit samenwerkingsakkoord in toepassing van de Bijzondere wet tot hervorming van der instellingen.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt eveneens ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor de toepassing van beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten

Voorontwerp van wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 5 januari 2021 tussen de Ministers van Landbouw van de Federale Staat en de gewesten inzake de verdeling van opdrachten voor de toepassing van de beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten